มหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นประ
ชาคมอาเซียนในปี 2558Untitled Document
 

วิสัยทัศน์

 

มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติบัณฑิตมีคุณภาพในระดับสากลและมีความรับผิดชอบในฐานะ
สมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

 


พันธกิจ

 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลและมีความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 
 
2. พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพร่วมกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาและจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ 
4. การให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
7. การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล