มหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นประ
ชาคมอาเซียนในปี 2558 
 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สำนักงานอธิการบดี


เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

โทรศัพท์ : 0-3835-8137,0-3835-8201 

โทรสาร : 0-3835-8230 

Website : http://www.rmutto.ac.th

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่อยู่ :   43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   20110

e-mail :    plan_rmutto@hotmail.com

Web :      http://newop.rmutto.ac.th/planning/

โทร :038-358201 Fax : 038-358138

งานจัดทำและปรับปรุงแผนงานโครงการ ต่อ 8423

งานวิเคราะห์งบประมาณ ต่อ 8412

งานติดตามประเมินผลและรายงาน ต่อ 8422, 8426

งานสถิติ-ข้อมูล ต่อ 8422

งานบริหารงานทั่วไป ต่อ 8410