มหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นประ
ชาคมอาเซียนในปี 2558Untitled Document

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558เริ่มด้วยความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน โดยการขานรับนโยบายแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ของประเทศโดยเฉพาะนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจากนั้นมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบาย จัดทำแผน ส่งเสริมและผลักดันการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้ทันทุกภาคส่วน โดยเริ่มเห็นภาพอย่างชัดเจนในรอบปีการศึกษา 2554

วันที่ 23-26 สิงหาคม 2554 ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดี นำผู้บริหาร และคณาจารย์จากวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เริ่มกิจกรรมทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการไปเยือนและปรึกษาหารือแนวทางร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสามแห่ง และสถาบันวิจัยหนึ่งแห่งในประเทศเวียดนาม ได้แก่

  • Quangbihn University
  • The University of Da Nang
  • Hue University
  • Institute for Research and Development of New Technologies

ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Mou) กับ Quangbihn University และ Institute for Research and Development of New Technologies วันที่ 3-4 กันยายน 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย โดย ผศ.สารดา  จารุพันธ์ รองคณะบดีในขณะนั้น นำคณะคณาจารย์  เข้าทำความรู้จัก แนะนำมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตอุเทนถวายเยี่ยมชมกิจกรรมทางการศึกษา และพบปะหารือเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย University of Management and Economics ประเทศกัมพูชา ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิก  ASEAN ปรากฏชัดเจนมากขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรีได้รับความร่วมมือจากมหาวิยาลัย และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยจากประเทศสมาชิก ASEAN ได้แก่ Institute for Research and Development of New Technologies ประเทศเวียดนาม โดย President Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huynh Phan นำทีมนักวิจัย 15 คน เข้าร่วมแสดงผลงาน Philippine Carabao Center ประเทศฟิลิปปินส์ โดย Dr.Filomio Mamuad Deputy Executive Director นำคณะนักวิจัยเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย และร่วมเป็นประธานและกรรมการในการนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย University of Management and Economics ประเทศกัมพูชา โดย President Tun Pheakdey นำผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่มประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร การจัดการศึกษา นอกจากนี้ในฐานะประเทศคู่เจรจา ตัวแทนสถาบันการศึกษาจากประเทศไต้หวัน ได้แก่ National Pingting University of Science and Technology ร่วมกับสภาวัฒนธรรมของประเทศไต้หวันประจำประเทศไทย เข้าร่วมปาฐกถาและประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 President Tun Pheakdey นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาอีก 40 คน จาก University of Management and Economics และ Dean of Faculty of Agriculture จาก National University of Laow เข้าร่วมงาน “รักษ์เหลืองจันทร์” ณ วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การศึกษาดูงาน การเสวนาทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติโดยนักศึกษาจากกัมพูชาและไทย กิจการรมที่หลากหลายดังกล่าวช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นในภาพสถาบันการศึกษาของประเทศไทย กัมพูชา และลาวด้วย

ความก้าวหน้าครั้งสำคัญของหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
“แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558” แผนดังกล่าวนำไปสู่การเสนอของบประมาณประจำปี 2556 จำนวน 19.5 ล้านบาท ให้กับมหาวิทยาลัยตามแผนงาน ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ การได้รับงบประมาณด้านนี้ มหาวิทยาลัยเป็นเพียง 1 ใน 4 กลุ่ม ของกลุ่ม มทร. ที่ได้รับงบประมาณ และได้รับสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 จาก มทร.ทั้งสี่แห่งที่ได้รับจัดสรร

               การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก ตลอดจนเกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อาทิเช่น วันที่ 8 มีนาคม 2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ การพัฒนามหาวิยาลัยสู่อาเซียน วิทยากร รศ.ดร.วรากร สามโกเศศ เป็นผู้ให้ความรู้ในภาพรวมของ ASEAN ตลอดจนมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีและ ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี ได้ร่วมบรรยาย ชี้แจงนโยบาย แผน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ คือ ในวันที่ 18-22 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกทั้ง 8 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของรัฐอื่น และมหาวิทยาลัยเอกชน ภายใต้การนำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ Taiwan-Thailand Higher Education ครั้งที่ 2 และศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไต้หวัน อาทิ Tamkang University / Lukewa University /   National Pingtung University of Science and Technology ความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้น นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาไทย ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน                          

จากนั้นโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัยในบริบทของอาเซียนให้มีความพร้อมสู่การพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค และร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เป็นกัลยาณมิตร แข่งขันกับประชาคมโลก อาทิ การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการทำวิจัยร่วมกับ University of Management and Economics ประเทศกัมพูชา การเชิญนักวิจัยจาก Philippine Carabao Center ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในสาขาวิชา Mechatronics กับมหาวิทยาลัย Universitas Islam Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย การเตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกโดยการผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ การให้ทุนการศึกษาจากกลุ่มประเทศสมาชิก เข้าศึกษาและการรับเข้าศึกษาด้วยการจ่ายค่าเล่าเรียนตามปกติ การตอบรับเป็น Sister University ของมหาวิทยาลัยในไต้หวันที่พร้อมรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อ นับเป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่ได้กระทำเสร็จสิ้นแล้ว หรือกำลังอยู่ระหว่างดำเนินงานหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ก่อนปี พ.ศ. 2558 และจะดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป           

คมเดือน โพธิสุวรรณ
    

กลับด้านบน