มหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นประ
ชาคมอาเซียนในปี 2558Untitled Document

การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 2 / 2555 วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 หลังจากที่ได้รับการเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก องการดำเนินการในช่วงปีที่2ได้มีการทบทวนผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเชิงรุก โดยการทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่นานาชาติและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 สามารถดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และปรากฏตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างชัดเจน เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศภูมิภาค ผลิต : โครงการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 19.5 ล้านบาท ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็น 1 ใน 4 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับที่ 2 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 4 แห่งที่ได้รับการจัดสรร

โครงการที่สำคัญและการดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2556 อาทิ โครงการอบรมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC และ CU-TEP โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โครงการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาจากประเทศอาเซียน และกิจกรรมย่อย อาทิ การเชิญศาสตร์อาคันตุกะ มาบรรยายการส่งอาจารย์เข้าฝังตัวในสถานประกอบการการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารและคณาจารย์ การบริหารวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้ของนักศึกษาและอาจาร

การประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน (Retreat) 9 มทร. เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2555 นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แสดงศักยภาพด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้วยประธานที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี 9 มทร. ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นเจ้าภาพจัดเตรียมข้อมูลภายใต้หัวข้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกับระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 หัวข้อหลักของประเด็น Retreat ภายหลังการประชุมข้อมูลดังกล่าวพร้อมการวิพากย์เพิ่มเติม จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริการของ 9 มทร. ก่อให้เกิดแผนปฏิบัติการร่วม 9 มทร. (RMUTs Common Action Plan : R-CAP) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของ 9 มทร.

โครงการแนวปฏิบัติที่ดีเด่น (Best Practice) ของการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (Opening Students’ Global Mindset to ASEAN Community : OMAC)

ถือเป็นโครงการ Best Practice ของโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้โครงการให้ความสำคัญกับนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับความรู้จากประเทศที่เจริญกว่าในกลุ่มอาเซียน +3 การคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมและนำเสนอและการถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาและอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ในปี พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินกิจกรรมโดยการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้วนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ณ Edith Cowan University , Australia ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมคอมพิวเตอร์ ณ มทร.ตะวันออก วข.จักพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2556 ดังภาพที่1

ภาพที่ 1 คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ตะวันออก วข.จักพงษภูวนารถ กรุงเทพฯเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Computing and Application) โดยมีวิทยากรคือ Dr.Leisa Armstrong, Dr.Christopher Bolan และ Mr.SreeNallan ณ Edith Cowan University,Joondalup Campus กรุงเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2555

มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ด้วยการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเตรียม ความพร้อมของนักศึกษาภายใต้ โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (OMAC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติสร้างเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การทำงานร่วมกัน ความเป็นผู้นำ (soft skills) และจิตสาธารณะของนักศึกษา และอาจารย์สู่ประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมอาเซียนโดยมีโมเดล ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่1 โมเดล โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
(Opening Students' Global Mindset to ASEAN Community : OMAC)

 

กลับด้านบน