มหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นประ
ชาคมอาเซียนในปี 2558แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและเตรียมความพร้อม
เพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

 


 


กลับด้านบน